УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

ВЕ МОЛИМЕ ПРОЧИТАЈТЕ. ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА ОВАА ВЕБ-ЛОКАЦИЈА ПОДЛЕЖИ НА ОВИЕ УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГАТА И НА НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА НА ПРИВАТНОСТА

Оваа веб-локација ("Веб-локацијата") е во сопственост на и со неа оперира Sony Pictures Entertainment или некое од неговите директно или индиректно зависни друштва (заедно нарекувани "SPE"). Овие услови за користење на услугата ("Условите за Користење на Услугата" или "УКУ") се применуваат на и го уредуваат користењето од Ваша страна или од страна на друг на вашата Корисничка сметка, како и на користењето од Ваша страна на оваа Веб-локација и на Услугите (како што истите се дефинирани подолу). Вашето користење на Веб-локацијата и/или која било Услуга означува дека Вие се согласувате да бидете обврзани со овие Услови за Користење на Услугата.

За целите на УКУ, следните дефинирани изрази ќе ги имаат овие значења: (А) "Услуга/и" означува која било или сите услуги на или обезбедени од Веб-локацијата, независно дали таквите услуги се исто така обезбедени или испорачани на друг начин или преку други медиуми како софтвер или безжични уреди; (Б) "Веб-локација" означува оваа веб-локација; (В) "Содржина на Веб-локацијата" означува кои било и сите аудио и/или визуелни елементи на оваа Веб-локација читливи за луѓе што се создадени од или се во сопственост на SPE или на трети страни, вклучувајќи, но без ограничување, каков било текст, графика, слики, илустрации, фотографии, анимации, видео, аудио или аудиовизуелни дела (вклучувајќи, на пример, без ограничување, трејлери на филмови или епизодни дела), дизајни, логоа, информации и други содржини направени достапни преку Веб-локацијата; (Г) "Код на Веб-локацијата" означува кои било и сите темелни елементи на Веб-локацијата, вклучувајќи, без ограничување, изворен код, скрипта, код на објект, софтвер, компјутерски програми и други сетови на изјави и инструкции содржани во темелната Веб-локација; (Д) "Корисничка Сметка" означува која било сметка што сте ја креирале Вие, преку постапката за регистрирање за целите на пристапување до или користење на одредени Услуги.

Доколку на која било друга веб-локација се наведени услови за користење на услугите покрај овие Услови за Користење на Услугата, тогаш само овие Услови за Користење на Услугата ќе се применуваат на вашиот однос со SPE.

ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ

Ве молиме прочитајте ја Политиката на SPE за заштита на приватноста ("Политиката за заштита на приватноста") за да се запознаете со тоа какви лични податоци ќе се собираат од оваа Веб-локација, како SPE постапува со личните податоци и за кои цели таквите лични податоци се користат. За користење на одредени Услуги може да ни биде потребна Вашата согласност да ги користиме Вашите лични податоци.

ЛИЦЕНЦА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ОВАА ВЕБ-ЛОКАЦИЈА

SPE Ви дава неексклузивно, непреносливо, ограничено право и лиценца да пристапите до, да ја користите и приватно да ја прикажувате Веб-локацијата и Содржината на Веб-локацијата како што е овде опишана само за Ваша лична употреба, со посредство на еден (1) компјутер поврзан со Веб-локацијата преку Интернет, под услов да се придржувате до овие УКУ. Вие можете да кеширате страници од Веб-локацијата единствено за да ја зголемите брзината и ефикасноста со која пристапувате до Веб-локацијата. Секое друго користење на Веб-локацијата или друго користење на дел од Веб-локацијата не е дозволено, истото ќе претставува повреда на овие УКУ и ќе се смета за повреда на авторски права. Вие нема да се мешате или да се обидете да се замешате во функционирањето на оваа Веб-локација на кој било начин со какви било средства или уреди, вклучувајќи, без ограничување, спам, хакирање, качување на комјутерски вируси или временски бомби, или со други средства изрично забранети со која било одредба од овие УКУ или со применливото право.

ИЗМЕНИ НА ВЕБ-ЛОКАЦИЈАТА И/ИЛИ УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГАТА

SPE го задржува правото, по свое слободно наоѓање, да измени, модифицира, додаде или отстрани кој било дел од Веб-локацијата, Содржината на Веб-локацијата, УКУ и/или Политиката за заштита на приватноста, во целост или во дел, во секое време. Измените на УКУ и Политиката за заштита на приватноста ќе почнат да се применуваат кога ќе бидат постирани. Се согласувате повремено да ги прегледувате УКУ и Политиката за заштита на приватноста за да се запознаете со какви било измени. Вашето користење на Веб-локацијата откако ќе бидат постирани какви било измени на УКУ и/или Политиката за заштита на приватноста ќе се смета како прифаќање на таквите измени и ќе претставува Ваша согласност да бидете обврзани со истите. Освен овие УКУ и Политиката за заштита на приватноста, доколку побарате одредени услуги коишто SPE или неговите даватели на услуги може да Ви ги понудат од време на време, Вашето користење на таквите побарани услуги може да подлежи на дополнителни услови (вклучувајќи и на оние на давателите на услуги со кои соработуваме) и може да биде потребно да укажете на Вашето прифаќање на тие дополнителни услови пред да користите каква било таква услуга.

СОПСТВЕНОСТ НА ТРГОВСКИ МАРКИ, АВТОРСКИ ПРАВА, ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

Веб-локацијата, Содржината на Веб-локација (освен Поднесоците), Кодот на Веб-локацијата и сите авторски права, трговски марки, услужни марки, трговски имиња и секоја друга интелектуална сопственост или сопственички права врз истата се сопственост на SPE и ги поседува SPE и/или неговите даватели на лиценца и снабдувачи со содржини, и истите се заштитени со применливите домашни и меѓународни правила за заштита на интелектуалната сопственост. Освен кога имате изрична дозвола од SPE дадена написмено, Вие не смеете да ја копирате, снимате, репродуцирате, изведувате, пренесувате, продавате, лиценцирате, модифицирате, манипулирате со, создавате деривативни дела од или врз основа на, преобјавувате, качувате, уредувате, постирате, трансмитирате, јавно да прикажувате, врамувате, линкувате, дистрибуирате или да искористувате во целост или во дел Веб-локацијата, Содржината на Веб-локацијата или Кодот на Веб-локацијата, или на друг начин да ја користите Веб-локацијата, Содржината на Веб-локацијата или Кодот на Веб-локацијата на која било друга веб-локација, друго мрежно поврзано компјутерско окружување или на кој било медиум што е сега познат или ќе се развие во иднина (секое одделно "Неовластено Користење").

Секое Неовластено Користење претставува повреда на авторските права и другите сопственички права на SPE и/или на неговите даватели на лиценци и снабдувачи со содржини и претставува повреда на овие УКУ. Секоја повреда на законите за заштита на авторските права може да повлече тешки граѓански и кривични санкции.

СОФТВЕР

Повремено, и по свое слободно наоѓање, SPE може да направи достапен за корисниците одреден софтвер до којшто ќе може да се пристапи или којшто ќе може да се преземе од оваа Веб-локација. Во случај да пристапите до или да преземете софтвер од оваа Веб-локација, софтверот, вклучувајќи и какви било датотеки, слики инкорпорирани во или создадени од софтверот и податоците што доаѓаат заедно со софтверот (заедно "Софтверот") Ви се даваат на користење под лиценца од страна на SPE или трета страна снабдувач со софтвер одобрена од SPE ("Снабдувач Трета Страна"). SPE не Ви го пренесува правото на сопственост врз Софтверот на Вас. Вие го поседувате медиумот на којшто е снимен Софтверот, но SPE и/или Снабдувачот Трета Страна го задржуваат во целост правото на сопственост врз нивниот респективен Софтвер и сите права на интелектуална сопственост врз истиот. Вие не смеете да го редистрибуирате, продавате, декомпилирате, реконструирате, растурите или на друг начин да го сведете Софтверот во форма која е читлива за луѓе. Понатаму, Вашето користење на каков било Софтвер на Снабдувач Трета Страна ќе подлежи на условите определени од таквиот Снабдувач Трета Страна и на секој применлив договор за лиценца за неговиот Софтвер. Софтверот од оваа Веб-локација подлежи на извозната контрола на С.А.Д.. Никаков софтвер не може да се презема или на друг начин да се извезува или реизвезува од оваа Веб-локација (i) во (или на државјанин или резидент на) Куба, Иран, Ирак, Либија, Северна Кореја, Судан, Сирија или која било друга држава спрема која С.А.Д. има воведено ембарго за стоки; или (ii) на кого било чие име е наведено во Листата на Посебно Назначени Лица на Министерството за Финансии на С.А.Д. (U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nationals) или на Табела на Налози за Одбивање на Министерството за трговија на С.А.Д. (U.S. Commerce Department's Table of Deny Orders). Со преземањето или користењето на Софтверот, Вие изјавувате и гарантирате дека не се наоѓате во или под контрола на или дека не се државјанин или резидент на која било таква држава или на која било таква листа.


ПОДНЕСОЦИ

SPE сака да добива комуникции од неговите клиенти и ги прима вашите коментари во врска со производите и услугите на SPE, вклучувајќи ја и оваа Веб-локација. За жал, долготрајната корпоративна политика на SPE не му дозволува да прифати или да земе предвид креативни идеи (вклучувајќи прикаски, идеи за ликови, сценарија и оригинални уметнички дела итн.), предлози или материјали, освен оние кои посебно ги побарал (види подолу). Иако ја цениме Вашата заинтересираност, бараме да бидете концизни во Вашите коментари во врска со нашите услуги и производи и да не ни поднесувате никакви креативни идеи, предлози или материјали. Целта на оваа политика е да се избегне можноста од идни недоразбирања кога проектите коишто ги развива професионалниот кадар на SPE или на неговите поврзани лица може да им изгледаат на други дека се слични со нивните креативни дела.

Делови од оваа Веб-локација може да Ви дадат Вам и на други корисници можност да поднесете, постирате, прикажете, трансмитирате и/или разменувате информации, идеи, мислења, фотографии, слики, видеа, креативни дела или други информации, пораки, трансмисии или материјали до нас, до Веб-локацијата или до други корисници. Доколку испратите или постирате одредени специфични Поднесоци како што е дозволено од Веб-локацијата или го сторите тоа и покрај нашето барање да не ни праќате какви било креативни идеи, предлози или други материјали (заедно "Поднесоците"), Вие го задржувате во целост правото на сопственост врз вашите Поднесоци. Кога ќе му доставите Поднесок на SPE, со тоа му давате на SPE и на неговите поврзани лица, претставници и правни следбеници неексклузивна, целосно платена, глобална, пренослива, ненаплатна лиценца, со право да дава подлиценци преку повеќе редови на подлиценци, да прикажува, јавно да изведува, дистрибуира (вклучувајќи, без ограничување, преку веб-локации на трети страни), зачувува, транскодира, емитува, трансмитува, репродуцира, уредува, модифицира, создава деривативни дела од и на друг начин да ги употребува и реупотребува вашите Поднесоци (или кој било дел или деривативно дело од истите) на кој било начин, со кој било медиум, за која било цел. За да нема сомневање, независно од претходно споменатата лиценца, ние нема намерно да ги рекреираме изведбите содржани во Вашите Поднесоци користејќи други глумци, екипа и/или продукциски куќи без Ваша дозвола. Вие примате на знаење и се согласувате дека: (а) не очекувате надомест или доверливост од каков било вид во поглед на кој било Поднесок и (б) SPE и/или неговите поврзани лица може веќе да разгледуваат проекти кои се слични со некој Поднесок или може независно да развиваат проекти кои ненамерно се слични со некој Поднесок.

SPE го задржува правото да прикажува реклами во врска со Вашите Поднесоци и да ги користи Вашите Поднесоци за да ги рекламира и промовира Вашите Поднесоци, мрежите на SPE или средствата со чија помош се прават достапни Вашите Поднесоци.

Доколку отстраните или избришете некој Поднесок од Веб-локацијата, тогаш тој Поднесок ќе биде отстранет од Веб-локацијата во разумен рок. Сепак, Поднесокот што сте го отстраниле може сé уште да биде достапен на трети страни кои претходно се стекнале со Поднесокот, а SPE може да зачува копии заради архивски цели. SPE не е должен да хостира, прикажува или дистрибуира какви било Поднесоци и може да ги отстрани во секое време. SPE не одговара за каква било загуба, кражба или штета од кој било вид на кој било Поднесок.

Вие изјавувате и гарантирате дека: (а) ги поседувате сите права врз Вашите Поднесоци (вклучувајќи, без ограничување, сите права на аудио, видео или дигитални снимки и на изведбите содржани во Вашите Поднесоци) или, алтернативно, дека сте се стекнале со сите неопходни права врз Вашите Поднесоци кои Ви овозможуваат да му ги дадете на SPE правата врз Вашите Поднесоци како што се опишани овде; (б) сте ги платиле или покриле и ќе платите или ќе ги покриете во целост сите надоместоци за лицеца, надоместоци за клиринг, надоместоци за авторски права и какви било други финансиски обврски или обврски на трети лица од кој било вид, што произлегуваат од каква било употреба или комерцијално искористување на Вашите Поднесоци и SPE нема да биде одговорен за таквите обврски; (в) Вие сте лицето кое е претставено и/или се слуша на Вашиот Поднесок или, алтернативно, сте добиле дозвола од секое лице (вклучувајќи и согласност од родителите или старателите за кое било малолетно лице) коешто се јавува и/или се слуша на Вашите Поднесоци да му ги дадете на SPE правата опишани овде; (г) ќе му ги доставите на SPE таквите дозволи по негово барање; и (д) со Вашите Поднесоци не се повредуваат правата од интелектуална сопственост, правата на заштита на приватноста, правата на публицитет или кои било други правни или морални права на која било трета страна. Се согласувате да ги чувате сите документи потребни за да се потврди дека Вашите Поднесоци не се косат со претходно наведените изјави и гаранции и да му ги направите достапни таквите документи на SPE по негово барање.

Ве молиме прочитајте ги УПАТСТВАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ дадени подолу за да добиете дополнителни информации во врска со Поднесоците.

УСЛУГИ НА SPE И ПРАВИЛА ЗА КОРИСТЕЊЕ

Заради погодност на неговите корисници, SPE може да обезбедува, повремено и по негово слободно наоѓање, една или повеќе Услуги, како места за разговор, табли за пораки, функции на електронска пошта, услуги на инстант пораки, гласовна пошта, датотечни зедници, прашалници, анкети и други услуги. Овие Услуги Ви ги обезбедува SPE Вам и на други врз основа на УКУ, Упатствата наведени подолу, Политиката за заштита на приватноста и други правила што може SPE да ги објави од време на време (заедно "Правилата"). SPE тековно ги обезбедува Услугите бесплатно за корисниците кои ќе се согласат да бидат обврзани со и да се придржуваат до Правилата. SPE го задржува правото да ја смени природата на овој однос во секое време.

РЕГИСТРИРАЊЕ И ПРИФАЌАЊЕ НА УСЛОВИТЕ

За возврат на добиеното право да ги користите Услугите, Вие се согласувате (i) да се придржувате до Правилата, (ii) да дадете точни, целосни и вистинити податоци за Вас кога тоа ќе се побара со кој било образец за регистрирање на Услугите (Вашите "Податоци за Регистрирање") за да ја креирате Вашата Корисничка Сметка и (iii) да ги одржувате и ажурирате, според случајот, Вашите Податоци за Регистрирање со тековни и целосни податоци. На корисниците коишто ќе ги прекршат Правилата или ќе дадат неточни, лажни или застарени Податоци за Регистрирање, SPE може, по свое слободно наоѓање, да им ги суспендира или укине Корисничките Сметки или трајно да им забрани да ги користат тековните или идните Услуги.

Како дел од Вашата Корисничка Сметка, Вие ќе бидете одговорни за тоа да креирате и да ја чувате тајноста на Вашето корисничко име и лозинка. Бараме да изберете корисничко име кое не е Вашето вистинско име или вистинско име на друго лице. Исто така, бараме да ја запаметите Вашата лозинка или да ја чувате на сигурно место, одвоена од останатите податоци поврзани со Вашата Корисничка Сметка, бидејќи откривањето на Вашата лозинка на други може да доведе до неовластен пристап до Вашата Корисничка Сметка и до информаците на неа. Се согласувате дека (i) веднаш ќе го известите SPE за какво било неовластено користење на Вашата Корисничка Сметка на Copyright-ce@spe.sony.com и (ii) дека ќе обезбедите дека уредно сте излегле од сите Услуги при завршувањето на Вашата корисничка сесија. SPE нема да одговара за каква било загуба или штета што произлегува од Вашето користење на Корисничка Сметка, Веб-локацијата или која било Услуга или од Вашето неисполнување на овие барања.

УПАТСТВА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ;

Вие сте во целост одговорни за сите активности што ќе ги преземете Вие и/или кој било друг корисник на Вашата Корисничка Сметка и на Услугите, вклучувајќи за трансмисијата, постирањето или обезбедувањето на друг начин на текст, датотеки, линкови, софтвер, фотографии, видео, звук, музика или други информации или материјали ("Постирана Содржина") до кој било дел од Услугите. Подолу се наведени некои, а не и сите, повреди коишто можат да доведат до тоа SPE да ја укине или суспендира Вашата Корисничка Сметка и/или Вашиот пристап до Услугите на SPE. Вие се согласувате да не преземете која било од следните активности додека користите која било Услуга на SPE:

 1. Да малтретирате, да се заканувате, да посрамувате или да потресувате или вознемирувате друг учесник во Услугата, корисник или друго физичко или правно лице;
 2. Да пренесувате, во врска со која било Услуга, каква било Постирана Содржина којашто SPE, по свое слободно наоѓање, ја смета за нарушувачка, незаконита, штетна, заканувачка, злоставувачка, малтретирачка, клеветничка, вулгарна, навредлива, полна со омраза или расно или етнички мотивирана или е на друг начин непристојна;
 3. Да причините површината на кој било простор за разговори да се лизга надолу побрзо одошто другите корисници можат да пишуваат на неа или да преземете кое било друго дејствие што има сличен нарушувачки ефект;
 4. Лажно да се претставувате кај која било Услуга како кое било лице, вклучувајќи, без ограничување, како претставник или функционер на SPE, водач на табела на пораки или разговори, водич или хостирач;
 5. Да го нарушувате нормалниот тек на дијалог во простор за разговори или поинаку да постапувате на начин што негативно влијае на другите учесници;
 6. Да постирате или да трансмитирате какви било небарани реклами, промотивни материјални или други форми на придобивања во Услугите;
 7. Намерно или ненамерно да прекршите кои било применливи локални, државни, национални или интернационални правни правила, вклучувајќи, без ограничување, кои било прописи коишто имаат сила на закон додека ги користите или пристапувате до кои било Услуги;
 8. Да ја нарушувате приватноста или да повредувате какво било лично или стварно право на кое било физичко или правно лице; или
 9. Да ги повредувате правата на интелектуална сопственост или други слични права, вклучувајќи, без ограничување, авторски права и трговски марки, на кое било физичко или правно лице.

Разбирате дека секоја содржина што ја качувате и/или постирате на Веб-локацијата или на која било Услуга ќе претставува Поднесок за целите на овие УКУ.

МОНИТОРИРАЊЕ НА СОДРЖИНИТЕ

SPE не ја мониторира, контролира или се запознава со содржината трансмитирана преку Веб-локацијата, како дел од негова редовна и востановена пракса. Се согласувате дека Вие сте единствено одговорни за сите содржини коишто ги трансмитирате и примате преку Веб-локацијата.

ЛИНКУВАНИ ВЕБ-ЛОКАЦИИ

Веб-локациите на SPE може да содржат во рамка и/или да содржат линкови до или реклами за веб-локации кои не се на SPE. Исто така, и други веб-локации може да упатуваат, рекламираат или да се линкувани со веб-локации на SPE.

SPE не поддржува или спонзорира други веб-локации и не е одговорен за содржината на таквите веб-локации. SPE изрично се оградува од какви било изјави или тврдења дадени на веб-локации кои не се на SPE и одрекува секаква одговорност поврзана со Вашето користење на и со содржината на таквите други веб-локации и реклами.

ТРГОВСКА СТОКА

Во поглед на пратките на трговска стока до потрошувачите, каде и да живеат, правото на сопственост врз трговската стока и ризикот од загуба ќе премине на купувачот при испораката на трговската стока до заедничкиот превозник.

ПРЕСТАНУВАЊЕ

Разбирате и се согласувате дека SPE може, по свое слободно наоѓање и во секое време, да ја укине В ашата лозинка, Корисничка Сметка или да В и забрани користење на која било Услуга, и да избрише или отстрани кој било и сите Поднесоци што сте ги поднеле или постирале на која било веб-локација или Услуга на SPE, од која било причина. SPE може, исто така, по свое слободно наоѓање и во секое време, да престане да обезбедува која било Веб-локација или Услуга или да го лимитира или ограничи пристапот до истите од страна на кој бил корисник, од која било причина. Разбирате и се согласувате дека SPE може да преземе едно или повеќе вакви дејствија без какво било претходно или друго известување до В ас. Доколку SPE преземе некое од овие дејствија, ќе може, по свое слободно наоѓање, веднаш да ја деактивира и/или да избрише кој било и сите податоци за и во врска со Вашата Корисничка сметка, вклучувајќи ги и Вашите Податоци за Регистрирање и Поднесоци. Разбирате и се согласувате дека SPE нема да има никаква одговорност спрема Вас или кое било друго лице за какво било укинување на Вашиот пристап до која било Услуга и/или за отстранувањето на податоците во врска со Вашата Корисничка Сметка.

ОГРАДУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ 

ВЕБ-ЛОКАЦИЈАТА, СОДРЖИНАТА НА ВЕБ-ЛОКАЦИЈАТА, КОДОТ НА ВЕБ-ЛОКАЦИЈАТА, УСЛУГИТЕ И СОФТВЕРОТ, СПОРЕД СЛУЧАЈОТ, СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ "КАКВИ ШТО СЕ" "СО СИТЕ НЕДОСТАТОЦИ" И "КАКО ШТО СЕ РАСПОЛОЖЛИВИ" И БЕЗ ГАРАНЦИИ ОД КАКОВ БИЛО ВИД, БИЛО ИЗРЕЧНИ ИЛИ ИМПЛИЦИТНИ. ДО НАЈГОЛЕМАТА ДОЗВОЛЕНА МЕРА СОГЛАСНО ПРИМЕНЛИВОТО ПРАВО, SPE СЕ ОГРАДУВА ОД СИТЕ ГАРАНЦИИ, ИЗРЕЧНИ ИЛИ ИМПЛИЦИТНИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ, БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ, ИМПЛИЦИТНИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИ ЗА ПРОМЕТЛИВОСТ И ПОГОДНОСТ ЗА ОДРЕДЕНА ЦЕЛ, ПОГОДНО ФУНКЦИОНИРАЊЕ, СОПСТВЕНОСТ И НЕПОВРЕДУВАЊЕ НА ПРАВА. SPE НЕ ГАРАНТИРА ДЕКА РАСПОЛОЖЛИВОСТА НА ИЛИ ФУНКЦИИТЕ СОДРЖАНИ ВО ВЕБ-ЛОКАЦИЈАТА, СОДРЖИНАТА НА ВЕБ-ЛОКАЦИЈАТА, КОДОТ НА ВЕБ-ЛОКАЦИЈАТА, УСЛУГИТЕ ИЛИ СОФТВЕРОТ ЌЕ БИДАТ НЕПОПРЕЧУВАНИ ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ, ДЕКА ДЕФЕКТИТЕ ЌЕ БИДАТ ОТСТРАНЕТИ ИЛИ ДЕКА ОВАА ВЕБ-ЛОКАЦИЈА, СОДРЖИНАТА НА ВЕБ-ЛОКАЦИЈАТА, КОДОТ НА ВЕБ-ЛОКАЦИЈАТА, СЕРВЕРОТ КОЈ ГИ ПРАВИ ДОСТАПНИ ИЛИ СОФТВЕРОТ СЕ ЧИСТИ ОД ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ШТЕТНИ КОМПОНЕНТИ ИЛИ ДЕКА СО ВЕБ-ЛОКАЦИЈАТА, СОДРЖИНАТА НА ВЕБ-ЛОКАЦИЈАТА, КОДОТ НА ВЕБ-ЛОКАЦИЈАТА, СОФТВЕРОТ ИЛИ СЕРВЕРОТ НЕ СЕ ПОВРЕДУВААТ КАКВИ БИЛО ПАТЕНТНИ ПРАВА ИЛИ ДРУГИ ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ НА КОЕ БИЛО ЛИЦЕ. SPE НЕ ГАРАНТИРА ЗА И НЕ ИЗЈАВУВА НИШТО ВО ВРСКА СО КОРИСТЕЊЕТО ИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОД КОРИСТЕЊЕТО НА ВЕБ-ЛОКАЦИЈАТА, СОДРЖИНАТА НА ВЕБ-ЛОКАЦИЈАТА, КОДОТ НА ВЕБ-ЛОКАЦИЈАТА, УСЛУГИТЕ ИЛИ СОФТВЕРОТ, ВО ПОГЛЕД НА НИВНАТА ИСПРАВНОСТ, ТОЧНОСТ, ОСЛОНЛИВОСТ ИЛИ ДРУГО.

ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА

ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ, ВКЛУЧУВАЈЌИ, БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ, И НЕБРЕЖНОСТ, SPE НЕМА ДА ОДГОВАРА ЗА КАКВА БИЛО ИНДИРЕКТНА, ПОСЕБНА, ЕГЗЕМПЛАРНА ИЛИ ПОСЛЕДИЧНА ШТЕТА ШТО РЕЗУЛТИРА ОД КОРИСТЕЊЕТО НА ИЛИ НЕМОЖНОСТА ДА СЕ КОРИСТИ ВЕБ-ЛОКАЦИЈАТА, СОДРЖИНАТА НА ВЕБ-ЛОКАЦИЈАТА, КОДОТ НА ВЕБ-ЛОКАЦИЈАТА ИЛИ СОФТВЕРОТ, ДУРИ И АКО SPE БИЛ СОВЕТУВАН ЗА МОЖНОСТА ОД ТАКВИ ШТЕТИ. ИАКО SPE ПРЕЗЕМА МЕРКИ НА ПРЕДОСТРОЖНОСТ ПРОТИВ ПОВРЕДИ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО, НИЕДНА ВЕБ-ЛОКАЦИЈА ИЛИ ИНТЕРНЕТ ТРАНСМИСИЈА Е ЦЕЛОСНО БЕЗБЕДНА, И КАКО ТАКВА, SPE НЕМА ДА ОДГОВАРА ЗА КАКВА БИЛО ИНДИРЕКТНА, ПОСЕБНА, ЕГЗЕМПЛАРНА ИЛИ ПОСЛЕДИЧНА ШТЕТА ШТО МОЖЕ РЕЗУЛТИРА ОД НЕОВЛАСТЕН ПРИСТАП, ХАКИРАЊЕ, ЗАГУБА НА ПОДАТОЦИ, ИЛИ ДРУГИ ПОВРЕДИ ШТО МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧАТ. ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ ВКУПНАТА ОДГОВОРНОСТ НА SPE СПРЕМА ВАС ЗА СИТЕ ШТЕТИ, ЗАГУБИ И ОТШТЕТНИ БАРАЊА, НЕЗАВИСНО ДАЛИ СЕ ПО ОСНОВ НА ДОГОВОР, ГРАЃАНСКИ ДЕЛИКТ (ВКЛУЧУВАЈЌИ, БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ, И НЕБРЕЖНОСТ) ИЛИ ПО ДРУГ ОСНОВ, НЕМА ДА ГО НАДМИНЕ ИЗНОСОТ ШТО ВИЕ СТЕ МУ ГО ПЛАТИЛЕ НА SPE, АКО ВООПШТО СТЕ ПЛАТИЛЕ, ЗА ДОБИВАЊЕТО ПРИСТАП ДО ОВАА ВЕБ-ЛОКАЦИЈА. ПОГОРЕ СПОМЕНАТИТЕ ИСКЛУЧУВАЊА НЕ СЕ ПРИМЕНУВААТ ВО СЛУЧАИ НА НАМЕРНИ ПРОТИВПРАВНИ ПОСТАПКИ ИЛИ ВО СЛУЧАЈ НА ГРУБА НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ВО СЛУЧАЈ НА СМРТ ИЛИ ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА. ПРИМАТЕ НА ЗНАЕЊЕ ДЕКА БЕНЕФИТИТЕ ОД КОРИСТЕЊЕТО НА ВЕБ-ЛОКАЦИЈАТА И НА УСЛУГИТЕ ПРЕТСТАВУВААТ СООДВЕТЕН НАДОМЕСТ ЗА ИСКЛУЧУВАЊЕТО И/ИЛИ ОГРАНИЧУВАЊЕТО НА ОДГОВОРНОСТА КАКО ШТО Е ОПИШАНО ПОГОРЕ.

ОБЕСШТЕТУВАЊЕ

Се согласувате да го обесштетите, браните и чувате од штета SPE, неговите зависни друштва, поврзани лица, функционери, директори, вработени, консултанти и застапници од и против сите и секои барања, одговорности, штети, загуби, трошоци, издатоци, надоместоци (вклучувајќи и разумни награди и трошоци за адвокати) што тие страни може да ги претрпат како резултат на или во врска со (а) какви било информации (вклучувајќи, без ограничување, Ваши Поднесоци или кои било други содржини) што Вие (или кој било друг што ја користи Вашата сметка) ги поднесувате, постирате или трансмитирате на или преку Веб-локацијата; (б) користењето на Веб-локацијата од Ваша страна (или од страна на кој било друг што ја користи Вашата сметка); (в) повредата на овие Услови за Користење на Услугата сторена од Ваша страна (или од страна на кој било друг што ја користи Вашата сметка); или (г) повредата на какви било права на кое било друго физичко или правно лице, вклучувајќи, без ограничување, какво било авторско право, патент, трговска марка, трговска тајна или други сопственички права на кое било физичко или правно лице, сторена од Ваша страна (или од страна на кој било друг што ја користи Вашата сметка). SPE го задржува правото, на свој трошок, да преземе ексклузивна одбрана и контрола во врска со кое било прашање за кое имате обврска да го обесштетите, во кој случај Вие ќе соработувате со SPE во изнесување на каква било расположлива одбрана.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА

Доколку верувате дека кој било Поднесок или која било Содржина на Веб-локацијата била копирана на кој било начин што претставува повреда на авторско право, Ве молиме испратете ги следните податоци на Агентот за авторски права наведен подолу:

 • Вашето име, адреса, телефонски број и адреса на електронска пошта;
 • Опис на авторскоправно заштитеното дело што тврдите дека е повредено;
 • Точната URL адреса или опис на тоа каде се наоѓа материјалот со кој наводно се врши повреда на авторско право;
 • Изјава од Ваша страна дека чесно и искрено верувате дека оспореното користење не е овластено од страна на носителот на авторското право, негов застапник или законот;
 • Електронски или физички потпис на лицето кое е овластено да постапува во име на носителот на авторското право; и
 • Изјава од Ваша страна, дадена под полна кривична одговорност, дека горните податоци во Вашето известување се точни и дека вие сте носителот на авторското право или сте овластени да постапувате во име на носителот на авторското право.
 • Copyright Agent (Агент за авторски права)
 • 10202 W. Washington Boulevard
 • Culver City, CA 90232
 • E-Mail: Copyright-ce@spe.sony.com

ДРУГО

МЕРОДАВНО ПРАВО

Овие Услови за Користење на Услугата ќе се толкуваат и ќе се спроведуваат во согласност со законите на Унгарија.

ОДВОИВОСТ

Доколку која било одредба од УКУ се смета за незаконита, ништовна, или, од која било причина, неизвршлива, тогаш ќе се смета дека таа одредба е одвоива од овие Услови за Користење на Услугата и нема да влијае на важноста и извршливоста на која било од останатите одредби.

ПРИДРЖУВАЊЕ ДО ЗАКОНИТЕ 

Се согласувате да се придржувате до сите применливи закони, правила и прописи во врска со Вашите активности согласно овие УКУ.

Датум на стапување во сила: 30 Мај 2010 година