About Us

AXN е достапен преку долунаведените оператори. Ве молиме контактирајте ги за повеќе информации.
ONE Telecommunications Services DOO Skopje
02/181
contact@boomtv.mk
http://www.boomtv.mk/
Makedonski Telekom AD - Skopje
171
171@telekom.mk
http://www.telekom.mk